Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w SP ZOZ „Centrum”, SP ZOZ „Śródmieście”, SP ZOZ „Zaodrze” w Opolu” (sprzęt)

Identyfikator postępowania na miniportalu:  ce528cff-f458-46ac-8ae5-ba1df0c1b67a

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (sprzęt)

Zał nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia (sprzęt)

Zał. nr 2 Wykaz wykonanych dostaw

Zał. nr 3 Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

Zał. nr 4 JEDZ

Zał. nr 5 Oświadczenie przynależność do grupa kapitałowa

Zał. nr 6 Formularz oferty

Zał. nr 7 Zobowiązanie Innego Podmiotu

Zał nr 8 wzór umowy z Wykonawcą

Zał. nr 8 A Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zał. nr 8 B Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zał. nr 8 C Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zał. nr 9 Wykaz oferowanego sprzętu

Ogłoszenie o przetargu.pdf 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Pytania i odpowiedzi

sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu – sprzęt

Zał.-nr-6-Formularz-oferty-sprzęt

Informacja o zmianie terminu składania ofert (sprzęt)

Pytania i odpowiedzi sprzęt

Zał.-nr-8-A-Wzór-umowy-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych

Zał.-nr-8-B-Wzór-umowy-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych-2

Zał.-nr-8-C-Wzór-umowy-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych-1

Zał.-nr-10-Wzór-załącznika-nr-8-do-Umowy-Harmonogram-rzeczowo-finansowy-realizacji-prac

Zał-nr-8-wzór-umowy-z-Wykonawcą

Pytania i odpowiedzi sprzęt 19.02.2019

inf o zmianie terminu składania ofert (sprzęt) 2

sprostowanie 2 – sprzęt

Pytania i odpowiedzi sprzęt 01.03.2019 r.

Zestawienie ofert ZP-C-2-2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – sprzęt

Informacja o unieważnieniu postępowania