Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w SP ZOZ „Centrum”, SP ZOZ „Śródmieście”, SP ZOZ „Zaodrze” w Opolu” (Oprogramowanie))

Część 1 – opracowanie i wdrożenie e-Portalu (e-zdrowie) wraz z uruchomieniem e-usług poprzez dostawę i wdrożenie systemu informatycznego udostępniającego usługi on–line wraz z rozbudową oprogramowania medycznego w tym elektronicznej dokumentacji medycznej

Część 2 – zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia niezbędnego do uruchomienia e-usług, poprzez dostawę dedykowanego sprzętu przetwarzającego dane w ramach projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w SP ZOZ „Centrum”, SP ZOZ „Śródmieście”, SP ZOZ „Zaodrze” w Opolu” w zakresie funkcjonalności oprogramowania

Identyfikator postępowania na miniportalu: 3d0d2562-9536-4c82-80bd-ba11e49b391d

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (oprogramowanie)

Zał. nr 1 A Opis Przedmiotu Zamówienia

Zał. nr 1 B Opis Przedmiotu Zamówienia

Zał. nr 2 Deklaracje minimalnych funkcjonalności oprogramowania medycznego

Zał. nr 3 Wykaz wykonanych dostaw

Zał. nr 4 Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia 2018 12 19

Zał. nr 5 JEDZ

Zał. nr 6 Oświadczenie o przynalezności do grupa kapitałowej

Zał. nr 7 Formularz oferty

Zał. nr 8 Zobowiązanie Innego Podmiotu

Zał. nr 9 Wzór umowy z Wykonawcą

Zał. nr 9 A Wzór zał. nr 4 do umowy – Lista uprawnionych do kontaktów przedstawicieli obu stron z zakresem uprawnień każdej z osób

Zał. nr 9 B Wzór załącznika nr 8 do Umowy – Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji prac

Zał. nr 10 A wzory umów powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zał. nr 10 B wzór umów powierzenia przetwarzania danych osobowych Śródmieście

Zał. nr 10 C Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Ogłoszenie o przetargu.pdf

Zał. nr 1 A Opis-Przedmiotu-Zamówienia (modyfikacja nr1)

Pytania i odpowiedzi – oprogramowanie

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu – oprogramowanie

Zał.-nr-7-Formularz-oferty – oprogramowanie

Informacja o zmianie terminu składania ofert (oprogramowanie)

Modyfikacja zał. nr 1 A

Pytania i odpowiedzi oprogramowanie

Umowa z Wykonawcą – oprogramowanie

Zał. nr -10-A – wzór umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania

Zał.-nr-10-B-wzór-umów-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych-Śródmieście

Zał.-nr-10-C-Wzór-umowy-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych

Zmiana w zał. 1 A

inf o zmianie terminu składania ofert (oprogramowanie)2

Modyfikacja zał. nr 1B

sprostowanie 2 – oprogramowanie

Zestawienie ofert ZP-C-1-2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – oprogramowanie

Informacja o unieważnieniu postępowania (oprogramowanie)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty po uwzględnieniu odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą